International

Botswana

The University of Greenwich welcomes Botswanan students on its programmes. View the entry requirements and contact us for further information.

Overview

The University of Greenwich welcomes students from Botswana studying foundation, undergraduate (Bachelor) degree, and postgraduate (Masters) degree programmes. We are in fact one of the top recruiters in the UK of students from Botswana.

To join our programmes you will need to meet both academic and English language entry requirements before you start the programme. You need not wait until you satisfy all the entry requirements before you apply to study with us.

Entry requirements

Foundation and undergraduate degrees

For entry to the International Foundation Programme, in either September or January, you will need to have Cambridge Overseas School Certificate grades 1 to 6, to have completed 12 years of school education and have completed Part 1 year 1 of a degree.

For entry to our four year extended degree programmes in engineering, you will need to have Cambridge Overseas School Certificate grades 1 to 6, to have completed 12 years of school education and have passed Part 1 year 1 of a degree at the University of Botswana.

For entry to Year 1 of three year Bachelor degree programmes, you will need to have passed Part 1, years 1 and 2, of a degree at the University of Botswana.

Advanced standing to Year 2 may be possible if you have completed three years of a relevant degree from the University of Botswana.

Master's degrees

For entry to our Master's programmes, you will need to have passed:

  • Cambridge Overseas School Certificate plus
  • A Bachelors and a master's degree at the University of Botswana

Certain programmes have special requirements. For example, some MBA programmes require work experience after graduation at an appropriate level; and those for architecture need to submit a portfolio of their work.

English language

For details on English language requirements, please see our English/Foundation programmes page. 

Summer pre-sessional English language courses and International Foundation Programmes are available.

Tour dates

Further tour date information will be posted shortly. Alternatively, please contact the International Office.

O Amogetswe!

O Amogetswe!

Yunibesithi ya Greenwich ke setheo sa lefatshe lotlhe se se fitlhelelang batho mo kontinenteng nngwe le nngwe.  Baithuti ba ba tswang mo dinageng di feta 140 ba ile ba tlhopha go nna karolo ya setlhopha se se humileng le se se matlhagatlhaga sa baithuti ba rona. Ba tla le megopolo e mesha, mme bontsi jwa bone ba itirela botsala go ralala dikontinente mme e nne jo bo nnelang ruri. Greenwich e ile ya nna ya tsewa e le 'legae le le kgakala le legae'.  Re neelana ka tshegetso mo dikarolong tse di farologaneng go tlhomamisa gore botshelo jwa gago bo tsamaya ka thelelo fa o ntse o na le rona. 

Badiri ba rona ba dirisa mokgwa wa go ruta wa go tla ka megopolo e mesha le o o thopang sefoka o o tla go thusang go diragatsa bokgoni jwa gago.  Guardian University Guide e ile ya lemoga go ruta ga rona e le go go gaisang mo London Lontone ka 2013, mme patlisiso e e di gogang kwa pele e ile ya lemogiwa e le e e tlhomologileng, e e bolokang matshelo le e e tlhotlheletsang.

Lefelo le le boitshegang le yunibesithi e leng mo go lone le dira gore o solegelwe molemo ke ditsompelo le dilo tse di kgatlhang tsa LondonLontone, re sa lebale motse o o gaisang wa Kent o o fa gautshwane. Dikhempase tse pedi tsa rona kwa Greenwich le Eltham di mo Toropong ya Segosi ya Greenwich, fa Khempase ya rona ya Medway e le kwa Chatham Maritime, Kent.

Diporokeramo di le dintsi tse di farologaneng di diretswe go kgatlhanyetsa ditlhoko tsa baithuti botlhe - ba Boritane le ba Boditšhabatšhaba.  Mmaraka wa lefatshe lotlhe wa tsa phiro o tlhoka baalogi ba lefatshe lotlhe; mme fa o le mo go rona o tla ithuta bokgoni jwa tsa thuto jo bo tseelwang kwa godimo mo mmarakeng wa boditšhabatšhaba wa mmereko, mme o tla nna le maitemogelo a go ya go ile mo isagweng ya gago.

Re tseela baithuti ba rona ba boditšhabatšhaba kwa godimo mme re go tlamela ka ditlhoko tsa gago tsa botsalano le tsa thuto.  Ditirelo tsa rona tsa tshegetso ke tsone tsa konokono mo katlegong ya baithuti ba rona e re ka di neelana ka kgakololo, kaelo le tshegetso fa o ntse o tsweletse ka dithuto tsa gago.  Re batla gore o aloge o na le keletso ya go nna yo o gaisang e leng se mohiri a tla bong a se batla mo mothong yo o atlegileng - ka Greenwich o tla simolola go itirela leina le le molemo mo go tsa bomankge.

Re lebeletse pele go go amogela kwano mo isagweng.

Contact us

International Office

The International Office is a dedicated department, here to assist international students and guide them through the application process. Please do not hesitate to contact us at any time.

If you'd like to express any feedback regarding our appointed representatives, please email us.


Telephone: +44 020 8331 8136
Fax: +44 020 8331 8625
E-mail: international@gre.ac.uk

Contact our local representatives for more information:

Gaborone

Name of agent: John Luke
Address: The Coach House, Lisvane Road, Cardiff, CF14 0SD, UK
Telephone: +44 029 2075 8032
E-mail: john@luke-uni.co.uk

Facebook

Connect with applicants and current students in our international student Facebook group.

Get in touch

Whether you want to find out more about studying at Greenwich or have a query about your eligibility for studying in the UK, we can help.

You can contact us by e-mail, telephone or by completing the contact form on this page.

Email: international@gre.ac.uk
Telephone: +44 (0) 20 8331 8136
Facebook: www.facebook.com/greenwichinternational